กำหนดการ นำเสนอบทความแยกตามกลุ่ม

กำหนดการนำเสนอบทความ กลุ่มที่ 1

ดาวน์โหลด
กำหนดการนำเสนอบทความ กลุ่มที่ 2

ดาวน์โหลด
กำหนดการนำเสนอบทความ กลุ่มที่ 3

ดาวน์โหลด

เกี่ยวกับ โครงการ

พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นภูมินิเวศที่มีความหลากหลายทางทั้งกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาและการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้ยั่งยืนจึงจำเป็นจะต้องยึดหลักบูรณาการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ต้องอาศัยการทำงานจากองค์กรภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการและประชาชนในพื้นที่ เข้ามาทำงานร่วมกัน ตามเงื่อนไขเชิงบริบทของชุมชนท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมปฏิบัติการทางสังคมร่วมกัน เพื่อสร้างพลังพลเมืองรวม และนำไปสู่การขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่น การจัดการตนเองรวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษ โดย

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วัน สำคัญ

Date. Activity/Process.
15 กันยายน 2562 เป็นต้นไปประชาสัมพันธ์
1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 ผู้นำเสนอผลงานวิจัยลงทะเบียน และส่งบทความฉบับเต็มผ่านระบบลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://slb.nstru.ac.th/
บทความวิจัยต้องอยู่ในกลุ่มเรื่อง ดังนี้
1. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. การท่องเที่ยวและบริการ
3. การเกษตร
4. การศึกษา
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-ค่าลงทะเทียนนำเสนอ 1,500 บาท สำหรับบุคคลภายนอก
-ค่าลงทะเบียนนำเสนอ 1,000 บาท สำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ตุลาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ค่าลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ฟรีค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลภายใน
ค่าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 500 บาท สำหรับบุคคลภายนอก
16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2562 รวบรวมและตรวจสอบบทความวิจัย
พร้อมจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
16 – 30 ธันวาคม 2562แจ้งผลการพิจารณา และนักวิจัยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ (ผ่านทางเว็บไซต์และทางอีเมล์ jutatip_son@nstru.ac.th)
8 มกราคม 2562ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย
12 กุมภาพันธ์ 2563วันประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กำหนดการเพิ่มเติม

โรงแรม / ที่พัก

ร่วมจัดงานโดย

SLB.R-NET
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16