เกี่ยวกับโครงการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7
“เครือข่ายพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน”

12 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นภูมินิเวศที่มีความหลากหลายทางทั้งกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาและการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้ยั่งยืนจึงจำเป็นจะต้องยึดหลักบูรณาการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ต้องอาศัยการทำงานจากองค์กรภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการและประชาชนในพื้นที่ เข้ามาทำงานร่วมกัน ตามเงื่อนไขเชิงบริบทของชุมชนท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมปฏิบัติการทางสังคมร่วมกัน เพื่อสร้างพลังพลเมืองรวม และนำไปสู่การขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่น การจัดการตนเองรวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้อย่างยั่งยืน

สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ลุ่มน้ำมีบทบาทและความรับผิดชอบสำคัญในการสนับสนุน และผลักดันการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา บนพื้นฐานของการจัดการความรู้จากงานวิจัยและการบริการวิชาการซึ่งเป็นภารกิจของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7 เพื่อสานต่อการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย นักวิชาการ ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบให้ยั่งยืนสืบไป

เปิดรับบทความวิจัยในกลุ่มเรื่อง ดังนี้

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 2. การท่องเที่ยวและบริการ
 3. การเกษตร
 4. การศึกษา
 5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน่วยงานที่ร่วมจัด

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • สภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
 • สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16