ติดต่อเรา
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7

ชื่อผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวจุฑาทิพย์ ส่งศรี โทร. 096-634-7394
E-mail : jutatip_son@nstru.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
เบอร์โทร 075-809-888 ต่อ 3102