หลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับบทความวิจัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7

คำแนะนำในการเขียนบทความวิจัย

บทความวิจัย ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 แนวตั้ง มีการตั้งค่าหน้ากระดาษและระยะขอบ ด้านบน 2.5cm ด้านล่าง 2.0 cm. ด้านขวา 2.0 cm. ด้านซ้าย 2.8 cm. และมีการจัดรูปแบบ 1 คอลัมน์ เนื้อหาใช้ตัวพิมพ์ TH SarabunPSK ขนาดตามที่กำหนดในแต่ละหัวข้อ และต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือนำเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน

รูปแบบของการเขียนบทความ

รูปแบบของการเขียนบทความวิจัย ควรมีลักษณะเรียบเรียงตามลำดับดังนี้
1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผู้วิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. สถานที่ทำงานหรือสังกัดของผู้วิจัย
4. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยให้ขึ้นต้นด้วยบทคัดย่อที่เป็นภาษาไทยและท้ายบทคัดย่อให้กำหนดคำสำคัญ (Keyword)
5. เนื้อหาจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ เป็นการเขียนบทความที่ใช้งานวิจัยที่ศึกษาเป็นฐานในการเขียน ในเนื้อหาจะประกอบด้วย

5.1 บทนำ
5.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
5.3 ระเบียบวิธีการวิจัย
5.4 สรุปผลการวิจัย
5.5 การอภิปรายผล
5.6 ข้อเสนอแนะ
6. เอกสารอ้างอิง จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ หากเป็นการอ้างอิงภาษาไทยให้ทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และเขียนตามรูปแบบ APA ฉบับล่าสุด

การอ้างอิงในเนื้อเรื่องและรายการอ้างอิงท้ายบทความ

ใช้วิธีการอ้างอิงตามรูปแบบ APA ฉบับล่าสุด แต่ละรายการที่มีการอ้างอิงในเนื้อหา จะต้องมีรายการอ้างอิงที่สมบูรณ์ปรากฏอยู่ในรายการ หรือบรรณานุกรม ท้ายบทความ
ทุกบทความไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ รายการอ้างอิงทุกรายการทั้งในเนื้อเรื่อง และท้ายบทความ ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หากเอกสารที่ใช้อ้างอิงเป็นภาษาไทย ต้องแปลหรือทับศัพท์แบบถอดอักษร (Transliterate) และให้ระบุท้ายรายการว่า (In Thai)

1. การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าของเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้างอิง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น

ตัวอย่าง

Ministry of Education (2009)...... หรือ (Lertkhai, P., & Nilakan, L., 2016 : 15)……..
2. รายการอ้างอิงท้ายบทความ ให้รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ จัดเรียงตามลำดับตัวอักษรชื่อผู้แต่ง ใช้รูปแบบการลงรายการตามระบบ APA ฉบับล่าสุด

ตัวอย่าง

หนังสือ
Suttirat, C. (2010). New Learning Management. Nonthaburi: Sahamit Printing Leasing & Leasing. (In Thai)

บทความวารสาร
Manlae, W. (2019). Identity Students of in Information Management Program at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. Journal of Information Science, 36(4), 39-58. (in Thai)

วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
Jindasu, N. (2007). Public spirit of the students: BanPongThakam School Sung Men District Phrae Province. (Master of Education Thesis). Naresuan University, Faculty of Education, Program in Educational Administration. (In Thai)

เอกสารจากเว็บไซต์
Office of the Private Education Commission. (2009). Guide for Operation Internal Quality Assurance of the Private Education Commission. Retrieved 2012, May 26, from http://www.nfe-opec.com.

ทำการส่งต้นฉบับของบทความ

นักวิจัยจัดทำในรูปแบบ file Microsoft Word ส่งทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7 เท่านั้น

คลิกที่นี้เพื่อลงทะเบียน / ส่งบทความ ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับบทความวิจัย