Registered Paper
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7

ลำดับ เรื่อง ผู้วิจัย มหาวิทยาลัย / หน่วยงาน
1ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นช้อปปี้ของผู้ใช้งานในประเทศไทยนูรอามีรา ยะโกะ, อรญา เตาวะโต, ณัฐสิทธิ์ แหล๊ะอี, อาฟีฟี ลาเต๊ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น Muslim Pro ของผู้ใช้งานในประเทศไทยนิมะห์ มะสาวา, นูรีดา เจ๊ะกาเดร์, นูรีดา ล่าเต๊ะ, อาฟีฟี ลาเต๊ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
3ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนางสาวอาภรณ์ แกล้วทนงค์, นางสาวพิมพิศา พรหมมา, นางกมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ, นางสาวสุดารัตน์ บุญมาก, นางสาวพิมปวีร์ หนูแปลกมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4รูปแบบการบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายสันติภาพ อินทรัศมี, อาจารย์ ดร. วิวัฒน์ ฤทธิมา มหาวิทยาลัยทักษิณ
5Tourists’ Satisfaction toward Home stay at Pathio District Chumphon Province.Miss.Maytinee Panthurat, Miss.Benjamas Na thongkaew, Miss.Parawee KhajornphaiboonMaejo university
6ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของวัยรุ่นและวัยทำงานชายนางสาวฟัฏมาวาตี จีนารง , นางสาวแวสามีลา ยูโซะ, นางสาวอรัญญานุช อามะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
7ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจดูสตรีมเกมในประเทศไทยฟัรฮานะฮ์ สาเอียด, สุไลดา เพ็งโอ, ซามีลา สาและ , อาฟีฟี ลาเต๊ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
8การขับเคลื่อนธนาคารกุ้งก้ามกรามในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูของ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาสายัญ ทองศรี, ชำนาญ มานิลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสนใจดนตรีฮิปฮอปของผู้ฟังดนตรีฮิปฮอปในประเทศไทยนูรฮายานี ยาญอ , วันอารีฟ สะมะแอ , นัซวาห์ กาเจ, อาฟีฟี ลาเต๊ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
10ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชมรีวิวบน YouTube ของผู้ชมในประเทศไทยชาคริต แดงเรือง, นูรยานี อาแว, สโรชา แอเด็น, อาฟีฟี ลาเต๊ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
11การประยุกต์ใช้คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการขับเคลื่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดปัตตานีหนึ่งฤทัย ใหม่เพ็ชร , วิวัฒน์ ฤทธิมา มหาวิทยาลัยทักษิณ
12การมีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาปฏิภาณ แก้วมาก, วิวัฒน์ ฤทธิมา มหาวิทยาลัยทักษิณ
13พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในสวนสาธารณะ”สวนหลวง ร.9 “จังหวัดภูเก็ตอาจารย์ วัชราวดี นิรุติธรรมธรา, นาย บัศรี หะยีบูยา , นาย ซาฟีอีน มามะ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14ผู้บริโภคข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงคือใครนิภารัตน์ นักตรีพงศ์, นุชนารถ กฤษณรมย์ , กาญจนพรรณ จรพงศ์, กิตติกร สุนทรานุรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15การจัดการเหมืองแร่หินปูนตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 กับผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราชชาญเกียรติ รัตนบุรี, ประมาณ เทพสงเคราะห์มหาวิทยาลัยทักษิณ
16ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการใช้จ่ายเงินเพื่อเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นในจังหวัดภูเก็ตอาจารย์ภาวิกา ขุนจันทร์, นางสาวสุนัยนา ไชยพาน, นายวิศณุ สิทธิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
17การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ตอาจารย์พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล, นางสาวณัฐนรี กี่สุ้น, นางสาวพัชรนันท์ นวลศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
18ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนาวสาว อรบุษป์ รัตนกาญจน์, นางสาว ศศิประภา โหมดใหม่, นาย วรรัตน์ จงไกรจักรราชภัฏภูเก็ต
19การศึกษาพฤติกรรมของการซื้อของออนไลน์ของประชาชนในอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตณัฐวุฒิ ถาวรกันน์ , ปิรันธนา ฉาบพิมาย, พัทธนันท์ เพ็งดำราชภัฏภูเก็ต
20พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนที่ทำงานในจังหวัดภูเก็ตอาจารย์ สมชาย ไชยโครต, นาย ชานน ธนชิตชัยกุล, นาย ชัยธีระวิทย์ กุลตัน, นางสาว ปวีณ์ธิดา เกตุแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการฟิตเนสเซนเตอร์ ในจังหวัดภูเก็ตนายรณกร จันทร์เจริญ, นายภานุวัฒน์ หลีกภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
22แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอาจารย์วรรัตน์ จงไกรจักร, นาย ธีระวัฒน์ ทองคำ, นางสาวกชมน จำนงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
23การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน) โดยใช้แนวคิด CIPP MODELหวันอาตีเก๊าะ ล่าเต๊ะมหาวิทยาลัยทักษิณ
24แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวเยาวชนในการมาท่องเที่ยวจังหวัดสงขลานางนัยนา โง้วศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนการสอนแบบร่วมมือรูปแบบ จี.ไอ. วิชางานบ้านพื้นฐาน นายธนวัฒน์ รัตนเดโชมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา