Registration Fees
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7

อัตราค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

- บุคคลภายนอก 1,500 บาท
- นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1,000 บาท

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประชุม

- บุคคลภายนอก 500 บาท
- บุคคลภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ฟรี