กำหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7

ประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
“เครือข่ายพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคาร 38 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เวลา พิธีการ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
08.30 – 09.00ลงทะเบียน
09.00 – 10.00
ห้อง 3820
พิธีเปิด การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
- เปิดวีดีทัศน์แนะนำโครงการ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
กล่าวรายงาน โดย.. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กล่าวเปิด โดย.. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- การแสดงพิธีเปิดงาน
- พิธีมอบของที่ระลึกขอบคุณหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วม
- การแสดงและพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 8 แก่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- ประธานและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม
10.00 – 11.00
ห้อง 3820
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอนาคต”
โดย.. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
11.00 – 12.00
ห้อง 3820
การเสวนา “show case งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่เป็น รูปธรรม ของภาคีร่วม” ในประเด็นการวิจัยเรื่อง “การท่องเที่ยวชุมชนเขาป่า นา เล ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
โดย..
- รศ.ดร. ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร “ท่องเที่ยวชุมชนระบบนิเวศเขาป่า”
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผศ.ดร.นุกูล ชิ้นฟัก “การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโนบายในการอนุรักษ์และฟื้นฟู การปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ” จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- คุณเบญจวรรณ บัวขวัญ นักวิจัย วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน “ท่องเที่ยวชาวนา”
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
- คุณเกรียงไกร อนันตพงศ์ “ตลาดริมน้ำคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา”
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- นางสาวอาจินต์ เพ็ชรวงศ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ็ชรคีรีโฮมสเตย์
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ดำเนินรายการโดย.. นางสาวเมธิรา ไกรนที
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน (ห้อง 3821)
13.00 – 16.30
ห้อง 3827-3829
การนำเสนอบทความทางวิจัย
กลุ่มที่ 1 การศึกษา/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่ม
1. ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์
เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม
นายเกียรติศักดิ์ ยกเส้ง

(ห้อง 3829)
13.00 – 14.30
ห้อง 3820
เสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
โดย..
- คุณกรณรมย์ วรรณกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค4
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- นางพูนทรัพย์ ศรีชู
สภาลุ่มน้ำทะสาบสงขลา

ดำเนินรายการโดย.. ดร.บรรจง ทองสร้าง
กลุ่มที่ 2 การการท่องเที่ยวและบริการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่ม
1. ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
2. ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์
เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม
นายเทิดศักดิ์ บุญชู

(ห้อง 3828)
14.30 - 16.30
ห้อง 3820
ระดมความคิดเห็น
เรื่อง การขับเคลื่อน ความคืบหน้า ปัญหาในปีที่ผ่านมา และผลการระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อน ความคืบหน้า ปัญหาในปีที่ผ่านมา


ดำเนินรายการโดย.. ดร.บรรจง ทองสร้าง
กลุ่มที่ 3 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่ม
1. รศ.ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
2. รศ.ดร.ปัญญา เลิศไกร
เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม
นายจิรายุทธ โต๊ะหมาด

(ห้อง 3827)

หมายเหตุ : กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
: พักรับประทานอาหารว่าง ในเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
: มอบประกาศนียบัตรการนำเสนอผลงานวิจัยภายในห้องนำเสนอ
พิธีกรดำเนินรายการ : นางสาวเมธิรา ไกรนที และนายวุฒิชัย รัตนพันธ์ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับบทความวิจัย