กำหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7

ประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
“เครือข่ายพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เวลา พิธีการ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
08.30 – 09.00ลงทะเบียน
09.00 – 10.00พิธีเปิด การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กล่าวเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- พิธีมอบของที่ระลึกขอบคุณหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วม
- พิธีส่งมอบธงเพื่อการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 8 (ครั้งต่อไป)
10.00 – 11.00 บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอนาคต”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
11.00 – 12.00 การเสวนา “show case งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่เป็น “รูปธรรม” ของภาคีร่วม”
ในประเด็นการวิจัยเรื่อง “ทิศทางของยางพารา และปาล์มน้ำมันในอนาคต”
โดย นักวิจัย, นักวิชาการ และหน่วยงาน Function ที่เกี่ยวข้อง
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 การนำเสนอบทความทางวิจัย และบทความเชิงปฏิบัติ (แยกตาม Session)
กลุ่มที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
13.00 – 14.30 รายงานความคืบหน้าของหน่วยงานต่างๆในลุ่มน้ำ และ เสวนา “เหลียวหลัง มองหน้า เพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
โดย ตัวแทนจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสภาลุ่มน้ำทะสาบสงขลา
กลุ่มที่ 2 การการท่องเที่ยวและบริการ 14.30 - 16.30 ระดมความคิดเห็น
เรื่อง การขับเคลื่อน ความคืบหน้า ปัญหาในปีที่ผ่านมา และผลการระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อน ความคืบหน้า ปัญหาในปีที่ผ่านมา
กลุ่มที่ 3 การเกษตร
กลุ่มที่ 4 การศึกษา
กลุ่มที่ 5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16.30 - 17.30 พิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงานวิจัย และพิธีปิด
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับบทความวิจัย